در تربیت کودک صرفا باید یک سبک تربیتی در پیش گرفته شود. در نتیجه حتما به این نکته توجه کنید که پدربزرگ و مادربزرگ یا عمه و دایی و…  با همه ی مهربانی ها و حسن نیتشان نباید در سبک تربیتی شما دخالتی داشته باشند چون فرجام تربیت های متناقض گونه، کودکانی سردرگم و مستعد اختلالات روانشناختی خواهند بود.

میثم نیک دانش روانشناس بالینی